Adatvédelmi nyilatkozat

A DYNTELL MAGYARORSZÁG KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Dyntell Magyarország Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Dyntell Magyarország Kft. adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Dyntell Magyarország Kft. magára nézve kötelező erejűnek ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Dyntell Magyarország Kft. különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályok rendelkezéseit: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (“Infotv.”), és az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Dyntell Magyarország Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-84067/2015.

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az adatok kezelését kizárólag csak a Dyntell Magyarország Kft. végezheti. A Dyntell Magyarország Kft. a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag a Dyntell Magyarország Kft. érintett munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes személy, aki az adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Dyntell Magyarország Kft. szolgáltatások igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

III. Kezelt személyes adatok köre

3.1 Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Dyntell Magyarország Kft. az alábbi adatokat kezeli: cégnév, kapcsolattartó neve, beosztása, email cím, telefonszám.

IV. Dyntell Magyarország Kft. által kezelt további adatok köre

4.1 A Dyntell Magyarország Kft. a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. “cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 A weboldal használata során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat az oldal a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül böngészéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1 Az Adatkezelésre a www.moderndontes.hu weboldal Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor. A weboldal Felhasználói engedélyezik, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

5.2 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a Dyntell Magyarország Kft.internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott ajánlatok küldése, válaszadás a megkeresésekre, kérdésekre, értesítések küldése, rendelési és árajánlat-kérési tranzakciók teljesítése, statisztikakészítés. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Dyntell Magyarország Kft. felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Dyntell Magyarország Kft. weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

5.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5 Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt visszaélésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

VI. Az adatkezelés elvei

6.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

6.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

6.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

6.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VII. Dyntell Magyarország Kft. által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

7.1 A Dyntell Magyarország Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Dyntell Magyarország Kft. az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.2 A Dyntell Magyarország Kft., mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

7.3 A Dyntell Magyarország Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Dyntell Magyarország Kft.  érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

7.4 A Dyntell Magyarország Kft. rendszere a weboldal Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet.

7.5 A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

7.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Dyntell Magyarország Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.7 A Dyntell Magyarország Kft., mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

7.8 A Dyntell Magyarország Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

7.9 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.10 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

8.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanap.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.

IX. Rendelkezés személyes adatokkal

9.1 Személyes adatokban bekövetkezett változások az alábbi email címen jelenthetőek be: info@dyntell.com . Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésének kérésére is.

9.2 A Dyntell Magyarország Kft. hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

9.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.4 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Dyntell Magyarország Kft.-től, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az info@dyntell.com email címen tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatáskérést a Dyntell Magyarország Kft. akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

9.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles válaszolni. Email esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

X. Adatfeldolgozás

10.1 A Dyntell Magyarország Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén a Dyntell Magyarország Kft. maga dolgozza fel.

XI. Külső szolgáltatók

11.1 A Dyntell Magyarország Kft. egyes szolgáltatásainak igénybevétele során külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

11.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, Twitter.

XII. Adattovábbítás lehetősége

12.1 A Dyntell Magyarország Kft., mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

13.1 A Dyntell Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2 A Felhasználó a weboldal használatával és az oldalon adatai önkéntes megadásával elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

14.2 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@dyntell.com email címen.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2015. március 18. napján lép hatályba.